Di Chai


Di Chai

Contact Info

Lawrence

Biography

Research Advisor: Xiaoli (Laura) Li

Education

Ph.D. in Petroleum Engineering, 2020